ජාලකරන වීඩියෝ පාඩම් මාලාව

Tuesday, June 14, 2011

Exchange server 2003 පරිගනකයට ඇතුලත් කිරීම.
හතරවන කොටස
Exchange server 2003 පරිගනකයට ඇතුලත් කිරීම.
දෙවන කොටස
Exchange server 2003 පරිගනකයට ඇතුලත් කිරීම.
තෙවන කොටස

Wednesday, June 8, 2011

windows server 2003 පරිඝනකයට ඇතුලත් කර ගැනීම
තුන්වන කොටස

windows server 2003 පරිඝනකයට ඇතුලත් කර ගැනීම
දෙවන කොටස

Tuesday, June 7, 2011

Active Directory පරිගනකයට ඇතුලත් කර ගැනීම.