ජාලකරන වීඩියෝ පාඩම් මාලාව

Tuesday, June 14, 2011

Exchange server 2003 පරිගනකයට ඇතුලත් කිරීම.
හතරවන කොටස
video
Exchange server 2003 පරිගනකයට ඇතුලත් කිරීම.
දෙවන කොටස
video
Exchange server 2003 පරිගනකයට ඇතුලත් කිරීම.
තෙවන කොටස
video

Wednesday, June 8, 2011

windows server 2003 පරිඝනකයට ඇතුලත් කර ගැනීම
තුන්වන කොටස
video

windows server 2003 පරිඝනකයට ඇතුලත් කර ගැනීම
දෙවන කොටස
video

Tuesday, June 7, 2011

Active Directory පරිගනකයට ඇතුලත් කර ගැනීම.
video